ေခါပုပ္နဲ႔ ပဲျပဳတ္

in #myanmar3 years ago (edited)

image

ဒီေန႔မနက္က နံနက္ခင္းစာအျဖစ္ ေခါပုတ္ေၾကာ္နဲ႔
ပဲျပဳတ္စားပါတယ္။ ေရေႏြးၾကမ္းေလးေသာက္ရင္း ေပါ့။ ၿပီးမွ လက္ဖက္ရည္တခြက္ကို ေအးစက္ေန
သည္အထိ တစိမ့္စိမ့္ေသာက္ပါတယ္။

အခုစါးတဲ့ ေခါပုပ္က ျမစ္ႀကိီးနားဘက္ကပါ။ သူက နည္းနည္းမာပါတယ္။ တေန႔စားတဲ့ေခါပုပ္ကေတာ့
႐ွမ္းျပည္ကေခါပုပ္ပါ။ ႐ွမ္းျပည္ဘက္ကေခါပုပ္က
ပိုစားေကာင္းတယ္။ ေကာက္ညင္း ေတြပိုညက္
တယ္။ အမ်ားႀကီးစားတာေတာင္ ေန႔လည္ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ထမင္းစားေကာင္းတယ္။ ရင္မျပည့္ဘူး။

ခဲတံေခ်ာင္းထက္ ေခါပုပ္ကိုပိုႀကိဳက္တယ္။ ရာသီစာေလးေတြႏွစ္သက္တယ္။

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
21.11.2018

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ေတာင္ေပၚေျမက ေခါပုပ္နဲ႔ ေျမျပန္႔က ပဲ
အဲ့မွာေတြၿပီေလ

ေတြ႕ေတာ့ ဆြဲစားပလိုက္တယ္ ေအးေရာ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nweoomon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

💞💞💞💞

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.08
JST 0.057
BTC 47552.14
ETH 3954.70
BNB 548.40
SBD 5.62