အဝါေရာင္ ပန္းေလးမ်ား

in myanmar •  7 months ago  (edited)

အဝါ ေရာင္ပန္းေလးမ်ား
ျမင္ဘူးၾကမွာပါ။

အဝါေရာင္ပန္းေတြမ်ားထဲမွ
ဒီပန္းအဝါေလးေတြက ခဲေနေအာင္ပြင့္ၿပီး ဝါေနတာ ျမင္ရတာ ခ်စ္စရာ မို႔ အဝါေရာင္ ပန္းကေလးမ်ား နဲ႔
ႏွင္းဆီ အဝါေလးကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ထားတာပါ။

image

image

image

@nweoomon
24-11-2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq