အဝါေရာင္ ပန္းေလးမ်ား

in #myanmar3 years ago (edited)

အဝါ ေရာင္ပန္းေလးမ်ား
ျမင္ဘူးၾကမွာပါ။

အဝါေရာင္ပန္းေတြမ်ားထဲမွ
ဒီပန္းအဝါေလးေတြက ခဲေနေအာင္ပြင့္ၿပီး ဝါေနတာ ျမင္ရတာ ခ်စ္စရာ မို႔ အဝါေရာင္ ပန္းကေလးမ်ား နဲ႔
ႏွင္းဆီ အဝါေလးကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ထားတာပါ။

image

image

image

@nweoomon
24-11-2018

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 51076.01
ETH 4328.61
BNB 582.27
SBD 6.30