တန္စီေနေသာလူအုပ္မ်ား

in #myanmar4 years ago

တန္းစီေနေသာလူအုပ္မ်ား
image image photo by moe wai
တိုးတက္ေနေသာနိုင္ငံျကီးမ်ားသည္စည္းကမ္းျကီးျကပါသည္။တေနရာနွင့္တေနရာသြားလာျကရေသာအခါတိုးေဝွ့သြားျကရတာမ်ားပါသည္။တိုးေဝွ့ေနရင္းန့ဲတကယ္စည္းကမ္းတက်ေနရာနွင့္ဆုံရေသာအခါစည္းကမ္းရွိစြာလိုက္နာျကရစျမဲပါ။ျကုံေတြ့ခ့ဲရေသာေနရာတခုကိုေျပာျပခ်င္ပါသည္။ျမို့လယ္ဗန္ေကာက္ျမို့တြင္ညtaxiကားေစာင့္စီးရေသာကုန္တိုက္လိုေနရာမ်ိဳးတြင္စည္းကမ္းတက်taxiကာကိုတန္းစီေစာင့္စီးရပါသည္။လမ္းျပတာဝန္ယူထားေသာလူမ်ားကလည္းစည္းကမ္းတက်လမ္းညြန္ေပးပါသည္။စည္းကမ္းရွိေသာအခါတိုးေဝွ့စရာမလိုဘဲန့ဲေအးခ်မ္းစြာသြားလာခြင့္ရသြားခ့ဲသည္ကိုဗဟုသုတရရွိေစပါသည္။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုးံလည္းစည္းကမ္းနွင့္သြားလာခ့ဲရလ်ွင္စိတ္ခ်မ္းသာျကမွာပါ။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

Congratulations @moewaikamawet! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @moewaikamawet! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17075.48
ETH 1269.77
USDT 1.00
SBD 2.11