ဖိတ္ေခါာပါသည္က်ိဳက္ကေမာ့ဘုရားဆီ

in #myanmar2 years ago

ဖိတ္ေခါာပါသည္က်ိဳက္ကေမာ့ဘုရားဆီ
ေတာင္ညိုေတာင္တန္း
image
ညိွဳ့ညိွဳ့မိွဳင္းမွိဳင္း
စိမ္းလန္းသာယာ
ထင္ရွားရွိေနတာ
ေတာေတာင္ရွဳခင္းအလွန့ဲ
ျမတ္ဘုရားဆံေတာ္တဆူ
တည္ထားကိုးကြယ္တာ
ေလနုေအးေအး
ဖူးေမွ်ာ္အေမာေျပ
ေတာင္ေပါာက်ိဳက္ကေမာ့ေစတီပါ
ရွဳခင္းလွလွ
အေကြ့အေကာက္သာယာရွဳေမာ
အလြမ္းေျဖစရာ
ကုသိုလ္လဲရျကည္နူးမွဳရ
လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္
ဖိတ္ေခါာပါသည္
မြန္တို့ဌာနီက်ိဳက္ကေမာ့ဘုရားဆီ
image image image image photo by moe wai
ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆနၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

Thanks for using esteem apps.

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

တစ္​​ေခါက္​တစ္​ခါ​ေတာ့ ​ေရာက္​ဖူးခ်င္​တယ္​​ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17090.87
ETH 519.77
SBD 1.13