လျပည့္ေန့ဝါကြ်တ္သက္ျကီးပူေဇာ္ပဲြ

in #myanmar2 years ago

လျပည့္ေန့ဝါကြ်တ္သက္ျကီးပူေဇာ္ပဲြ
image photo by moe wai
ကမာဝက္ျမို့ျခေသၤ့ေက်ာင္းတိုက္တြင္ဒီေန့သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန့တြင္အသက္ရွစ္ဆယ္မွစ၍အဖိုးအဖြားမ်ားကိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခ့ဲရပါသည္။
image photo by moe wai
လူျကီးမ်ားသည္ယခုလူငယ္မ်ား၏လမ္းျပေရွ့ေဆာင္ျကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။အသက္ျကီးေသာလူျကီးမိဘမ်ား၏စကားမ်ားသည္တန္ဖိုးရွိပါသည္။နာယူမွတ္သားသင့္ပါသည္။လူျကီးမိဘမ်ားကိုျပုစုလုပ္ေကြ်းခြင့္ရေသာသားသမီးမ်ားသည္လည္းကုသိုလ္ထူးကုသိုလ္ျမတ္ကိုရရွိေစပါသည္။
image photo by moe wai
ယခုဖူးေမ်ွာ္ပူေဇာ္ခြင့္ရေသာလူျကီးမ်ား၏ထူးျမတ္ေသာအသက္ရွည္ျခင္းကုသိုလ္ကိုခ်ီးက်ဴးမိပါသည္။ယခုလူငယ္မ်ားသည္တေန့က်လ်ွင္လူျကီးေနရာကိုေရာက္ရွိျကရမည္မွာမလဲြပါ။တခဏတာလူ့ဘဝအတြင္းေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္အသက္ျကီးသည္အထိလူသားမ်ားအားလုးံဆုံဆည္းသြားေစခ်င္ပါသည္။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

သာဓု သာဓု သာဓု
ပါဗ်ာ က်ေနာ္ c2 အတြက္ ယူသြားပါျပီ။ ေနာင္ ဒီထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေပးပါေနာ္ 😍

Posted using Partiko Android

ဟုတ္က့ဲျကိုးစားပါ့မယ္ေက်းဇူးပါ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

C2 + eSteem.

Your post has been chosen by C2 myanmar curation team.Members: @mmunited, @aggamun @nayhlaingsoe and @lwanwai.

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

သက္ျကီးဝါျကီးေတြကို ကန္ေတာ့ရတာလည္း မဂၤလာ တစ္ပါးပါပဲ

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17287.51
ETH 527.11
SBD 1.16