လွပေသာေတာင္ဝိုင္းေတာင္တန္းအလွ

in #myanmar2 years ago

လွပေသာေတာင္ဝိုင္းေတာင္တန္းအလွ
မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ဝိုင္းေတာင္တန္းသည္ရဟန္းႏၱာဘုရားႏွင့္ဘုရားေပါင္းမ်ားစြာေတာင္ေပါာတြင္ျကည္ညိုစရာသပၸါယ္စြာတည္ရွိေနပါသည္။ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္နွင့္အတူေအးခ်မ္းေသာအရိပ္လွပေသာရွဳခင္းသာယာေသာေတာအလွလည္ပတ္စရာမ်ားစြာတည္ရွိပါသည္။ေတာင္ဝိုင္းပတ္လည္တြင္ဖူးေမွ်ာ္စရာေတာင္ေပါာေတာင္ေအာက္ေစတီပုထိုးမ်ားစြာရွိပါသည္။တရားမွတ္ခ်င္သည့္သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္တရားမွတ္ရိပ္သာမ်ားစြာတည္ရွိပါသည္။ေတာင္ဝိုင္းေတာင္အနီးတြင္ေမာ္လျမိုင္ေလဆိပ္လည္းတည္ရွိပါသည္။သိပ္ကိုသာယာလွပေသာေတာင္ညိုေတာင္တန္းတေလွ်ာက္ေတာင္ဝိုင္းေတာင္ေပါာဘုရားဆီကိုလာလည္ျကဖို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။ image imageေတာင္ဝိုင္းေတာင္တန္းအလွphoto by moe wai

Sort:  

လာခဲ႕ဦးမယ္

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Follower မ်ားေအာင္ၾကိုးစားထားေလဘရို

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18846.80
ETH 578.32
SBD 1.31