ေအးခ်မ္းေသာထေနာင္းရိပ္

in #myanmar2 years ago

ေအးခ်မ္းေသာထေနာင္းရိပ္
image
မြန္ျပည္နယ္မွနယ္နမိတ္မကုန္မွီကရင္ျပည္နယ္နယ္နမိတ္မေရာက္မွီလွပေအးခ်မ္းေသာထေနာင္းရိပ္လမ္းကေလးကိုေတြ့ေစခ်င္ပါသည္။မြန္ျပည္နယ္ေညာင္ပင္ဆိပ္ရြာမွအစခရဳံဂူလမ္းေရာက္ခါနီးသည္အထိေအးခ်မ္းေသာထေနာင္းရိပ္ကိုျမင္ေတြ့ျကရမွာပါ။ထေနာင္းပင္တန္းသည္တပင္နွင့္တပင္အကိုင္းအခက္ယွက္နြယ္အုပ္မိုးေနျကပါသည္။ေအးခ်မ္းေသာသဘာဝတရားမ်ားတြင္အရိပ္ရအပင္၏ေအးျမမွုသည္တန္ဖိုးျကီးပါသည္။လမ္းေဘးဝဲယာတေလ်ွာက္အရိပ္ခို၍ရာသီေပါာဖရဲသီးဆိုင္မ်ားမ်ားျပားစြာရွိပါသည္။နယ္စပ္ျမို့ျမဝတီျမိုျကိုသြားသည့္အခါဤထေနာင္းရိပ္လမ္းကိုျဖတ္သြားရပါသည္။ေအးခ်မ္းလွပေသာထေနာင္းပင္တန္းအရိပ္လွပမွဳကိုခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုျမင္ေတြ့ေစခ်င္ပါသည္။
image

ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
image photo by moe wai

မိုးေဝ

Sort:  

ေနြထေနာင္း ေဆာင္းမက်ည္းဆိုသလိုပါပဲ။ ထေနာင္းရိပ္က တကယ့္ကို ေအးျမလွပါေပတယ္။ #esteem tag ေလးေတာ့ ထည့္ေပးဦးေနာ္ ညီမေရ။

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

ထေႏွာင္းရြက္သုပ္ႀကိဳက္တယ္

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17287.51
ETH 527.11
SBD 1.16