စစ္မွန္ေသာ Delegation ျပဳလုပ္ျခင္း (The Reality of Steem Delegation)

in #myanmar6 years ago (edited)

image
souce

ကၽြႏု္ပ္တို႔ MSC တြင္ delegate ျပဳလုပ္ျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္၍ တားျမစ္ထားပါသည္။ အဓိက တားျမစ္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၂)ခ်က္ေတြ႔ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ delegate ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ SP က်ဆင္းသြားလွ်င္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း Upvote ေပးသည့္အခါ အရနည္းမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ Power down ၍ Steem ထုတ္ေရာင္းသြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ delegate လုပ္ျခင္းသည္ Power down ျခင္းႏွင့္သေဘာတရားမတူညီပါ။ Power down လုပ္လွ်င္ (၇)ရက္ေစာင့္ရျပီး Power up မလုပ္ေပးလွ်င္ SP ျပန္မရေတာ့ပါ။ delegate လုပ္ျခင္းမွာမူ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ကုန္ဆံုးလွ်င္ အလိုလိုျပန္ေရာက္ လာမည္သာျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခင္က delegate လုပ္ျခင္းဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝနားမလည္ခဲ့ပါ။ delegate ကိုဘယ္လိုလုပ္ရသည္၊ ဘာေၾကာင့္တားျမစ္ထားသည္လည္းမသိခဲ့ပါ။ လူေျပာသူေျပာမ်ားလာ၍သာေလ့လာၾကည့္ မိပါသည္။

Delegation ဆိုတာဘာလဲ

Steemit User တစ္ဦးသည္အျခား User မ်ားကို Steem Power ထုတ္လႊဲရန္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကသင့္ရဲ့ Steem ပါဝါကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အခါေခ်းငွါးခြင့္ေပးသည္ကိုဆိုလိုသည္။ သင္သည္ Steem Power ကို သူမ်ားဆီသို႔လႊဲအပ္ရဆိုပါက ထိုသူ႔၏ Vote ေပးျခင္း ႏွင့္ curating power ကို လႊဲအပ္သည့္ delegate ပမာဏ အလိုက္တက္လာသည္ ကိုဆိုလိုသည္။ ထို႔အတူ သင္သည္လည္း တူညီေသာ Vote ေပးျခင္း ႏွင့္ curating power ပမာဏ ကိုဆုံးရႈံးရလိမ့္မည္။

အထူးသတ္မွတ္ခ်က္(Specifics)

delegate စနစ္တြင္ မသာမာသူ၏ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ႏိုင္မ၊ႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္အနည္းငယ္ တိက် ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါသည္။

၁။ အဆိုပါ Delegation ရရွိသူသည္ Steem Power down ၍ မရႏိုင္ပါ။ လြႊဲအပ္မႈသည္ Vote ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ Delegation ပို႔ေပးသူသည္လည္း delegate ထုတ္ေပးေနစဥ္ Steem Power ကို မ Down ႏိုင္ရန္စနစ္ကတားဆီးထားပါသည္။

၃။ Delegation ပို႔ေပးေသာသူသည္ မိမိ၏ Delegation ကိုအခ်ိန္မေရြးအဆုံးသတ္နိုင္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ရပ္တန္႔ရန္မူ Steem Power delegation ရပ္တန္႔အခ်ိန္ကိုက ေန (၇) ရက္ၾကာေပးထားပါသည္။

Delegation ကိုဘာအတြက္အသုံးျပဳတာလဲ။

ေအာက္တြင္အေၾကာင္းျပခ်က္အနည္းငယ္္ႏွင့္ ေျပာစရာမ်ားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ သင္အားယုံၾကည္စိတ္ခ်သူမွ SP လႉဒါန္းျခင္း။

Whales အဆင့္ရွိသူမ်ားက Good content ေရးသားသည့္အဖြဲ႔မ်ားကိုရွာေဖြ၍ delegation ျပဳလုပ္ေပး နိုင္ပါတယ္။ Whale မ်ားအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြဖို႔အခ်ိန္မရွိပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ မိမိတို႔ SP သုံးစြဲဖို႔ အခ်ိန္ရွိ သည္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္လိုအပ္ေနတဲ့အခါ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ Vote ေပးအေကာင့္ အဖြဲ႔၏ Curators မ်ားကို delegation ေပးအပ္လွဴဒါန္း ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကအရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ Steemit မွာေတာ့ ဒီအခ်က္ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ျပီး ၾကီးထြားလာတဲ့အဖြဲ႔ေတြကိုေန႔စဥ္လိုလိုျမင္ေတြ႔ေနရပါျပီ။ ျမန္မာေတြ ထဲမွာေတာ့ @mmunited အဖြဲ႔ဟာ C-squire ရဲ့ delegation နဲ႔ eSteem ရဲ့ Upvote ေပးခြင့္ေတြကို လႊဲအပ္ရ ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ျပိဳင္ပြဲသို႔ steem Power လွဴဒါန္းျခင္း။

သင္ဟာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေနျပီး သင့္အတြက္ Steem Power ျမင့္တက္ရန္လိုအပ္ေနတဲ့အခါ သင္က SP ေတာင္းခံရန္အတြက္ေမးျမန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေအာက္ပါလင့္ကေန မိမိရဲ့ အေကာင့္အမည္ကိုထည့္ျပီး မိမိအကူအညီေတာင္းခံလိုသူထံ အဆင့္ဆင့္ေတာင္းခံသြားႏိုင္ပါတယ္။

https://steembottracker.com/delegation.html?fbclid=IwAR1BaYs_MpiZQQJzskprj8gGU8JhlfI_lx7K0jDoLgXnrccOx85v1KvhK_g
image
image

၃။ Group လိုက္ Vote ေပးျခင္း

အေကာင့္ငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ Steem Power ေတာင့္တင္းသည့္ သူမ်ားထံကို SP delegate ျပဳလုပ္ေပး ပါရန္ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါလည္း အထက္က လင့္ကေနဝင္ျပီးအဆင့္ဆင့္ေတာင္းခံသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Delegation ျပဳလုပ္ရသည့္အေၾကာင္းကို ရိုးရိုးေျပာျပရရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးခံစားမႈေတြရွိပါတယ္။ အဲတာ ေတြကေတာ့….

၄။ တည္ျငိမ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ -

Whale တစ္ေယာက္သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ SP ကိုေခ်းငွါးျခင္းျဖင့္ တည္ျငိမ္တဲ့ ျပန္ရေငြကို Steem Power ကို Delegation ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေခ်းငွါးသူဟာ Delegation ျပဳလုပ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္း ေန႔စဥ္ က်သင့္ေငြကိုရရွိခံစားသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ တက္ႂကြေသာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ-

ဒါကေတာ့ delegation ေခ်းငွါးခ်င္တဲ့သူနဲ႔ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္းျပီး ၾကိဳေပးစနစ္နဲ႔ေခ်းတာကိုေျပာတာပါ။ အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ အတိုးၾကိဳယူထားသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ အျမန္အတိုးရလို႔ Active Investment လို႔ေျပာ တာပါပဲ။

ေခ်းငွါးဖို႔ကုန္က်တယ္ဆိုတာဘာလဲ?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမ်ိဳးသီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႔ဖူး ပါတယ္။ MinnowBooster.ေတြနဲ႔ အျခား Bot ေတြက တစ္ဆင့္သိလာရတာကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးဝန္ေဆာင္ မႈေတြဟာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းအျပိဳင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာသာျဖစ္ပါတယ္။

ငွါးရမ္းတဲ့သူအတြက္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့…..

Borrower Rates
1 Week Period: 52% APR
4 Week Period: 26% APR
Investor Returns
2 Week Period: 23% APR
5 Week Period: 19% APR တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ႏႈန္းထားမ်ားကို အတူအညီအမွ် ထားတယ္လို႔မရွိဘူးဆိုတာမွတ္သားထားပါ။ သူတို႔ကို အညီအမွ် မထားျခင္းျဖင့္ အနည္းငယ္ျမင့္မားေသာ APR ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။အေၾကာင္းျပခ်က္က (၂)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ Delegate ကိုဝယ္သူနဲ႔ ျမဳပ္ႏွံသူႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္တဲ့ APR ႏႈန္းကြာျခားမႈရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္။အေသးစိပ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုရႈပ္ေထြးသြားမည္းစိုးရိမ္သျဖင့္မတင္ျပေတာ့ပါ။ SP ေခ်းငွါးျပီးျပန္ လည္ရယူသည့္အခါ ဥပမာ (၄)ပတ္ေခ်းထားျခင္းျဖစ္ပါက (၅)ပတ္ၾကာမွျပန္လည္ရရွိပါတယ္။ Power down တာနဲ႔သြားျပီးတူညီတာက အဲအခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။SP ျပန္လည္လႊဲအပ္ျပီးတစ္ပတ္ေစာင့္ျပီးမွ ကိုယ့္ဆီေရာက္လာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ Steemit User မ်ားအတြက္ဗဟုသုတအလို႔ငွါေရးသားေဖၚျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Credit Link…

The Reality of Steem Delegation
https://steemit.com/steemit/@financialcritic/the-reality-of-steem-delegation?fbclid=iwar0ibssk_d4ccunul1p63ncfszzr0ne9k3ugy4dj9mbne2rdgbarwy1d3xo

မင္းစိုးႏိုင္

MSC-010

Sort:  

အဲ့ဒါႀကီးကို ခုမွ သေဘာပါေတာ့တယ္
ေက်းဇူးပါဦးမင္း

အဲတာႀကီးလားဟား

Posted using Partiko Android

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ခုလို႐ွင္​းျပလို႔ ​ေက်းဇူးပါ ဦးမင္​း

Posted using Partiko Android

ေလ့လာရင္း႐ွင္းရတာပါ

Posted using Partiko Android

ေလ့လာရင္း႐ွင္းရတာပါ

Posted using Partiko Android

Delegation လုပ္တဲ့ အခါမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ နွစ္ခုရိွပါသည္။ မိမိ ကိုယ္ကို်းအတြက္ delegation လုပ္ျခင္း နွင့္ community အကို်းအတြက္ delegation လုပ္ျခင္းတို့ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ကိုယ္ကို်း အတြက္ delegation လုပ္ျခင္းမွာ အခေၾကး ေငြယူ၍ သူမ်ားကို delegation လုပ္ေပးျခင္း နွင့္ မိမိ delegation လုပ္ထားေသာ ပမာဏ ၏ ဆယ္ဆကို ျပန္ရလို၍ delegation လုပ္ျခင္းတို့ ျဖစ္ပါသည္။

Community အကို်းအတြက္ delegation လုပ္ျခင္းမွာ မိမိပံ့ပိုး ေပးလိုေသာ အဖဲြ့အစည္း ကို delegate လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Delegation လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Curate လုပ္နိုင္ေသာ စြမ္းအင္ ဆံုးရံႈးပါသည္။ သို့ေသာ္ မိမိ အေကာင့္ကို သံု၍ အျခားသူ မ်ားကို upvote မေပးခ်င္ေသာ အခါတြင္သံုးပါသည္။ မိမိတြင္ အျခား upvote ေပးစရာမ်ား ရိွေနေသာ အခါတြင္ သံုးပါသည္။ Delegate အလုပ္ခံရေသာ အေကာင့္သည္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ရိွသလို အခုအခိ်န္တြင္ အေရးပါလာေသာ mana ပါတိုးပြား လာပါသည္။

HF 20 ျပီးေနာက္တြင္ SP ျပန္ယူေသာ အခိ်န္မွာ ၅ ရက္သာ ၾကာပါေတာ့သည္။ မိမိ ၏ community အတြင္းမွာ တက္ၾကြျပီး SP နည္းေသာ အေကာင့္မ်ားကို SP ပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္လည္း​ စဉ္စားသင့္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ထည့္သြင္း စဉ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မွာ curation trail တစ္ခုကို follow လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆနၵမြန္ျဖင့္

@mmunited

အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု ၍ စာ ေရး သား သည့္ အ တြက္ ေက်း ဇူး အထူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

ျဖည့္စြတ္ေရးသားေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစာကိုဘာ သာျပန္မိတာပါ။ ၇ ရက္က ၅ ရက္ေျပာင္းတာမသိလိုက္ဘူး။

Posted using Partiko Android

အဟီး ... လိုက္​မွီ​ေတာ့ဘူးဗ်ာ့ သူမ်ားခ်ဆိုခ်လိုက္​ရံုတပ္​တာ အ​ေနာ္​က​ေတာ့

Posted using Partiko Android

ခ်ခ်

Posted using Partiko Android

က်ေနာ္တို႕လို႕ newbie ေတြအတြက္ ဒီလို post မ်ိဳး မ်ားမ်ား လိုအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေနာ္ ပို႕စ္ တင္ေပးသူေရာ ျဖည့္စြက္ ရွင္းျပသူေရာ
Thanks @minsoenaing & @mmunited

Posted using Partiko Android

တတ္သ၍မွတ္သ၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

တန္းဖိုးရွိေသာ post ေလးျဖစ္ပါတယ္။အားလုံးအတြက္ မွတ္သားထားရမည့္ post ျဖစ္ပါတယ္။ေကာင္းမြန္လွပါတယ္ဦးမင္း။

ေက်းဇူးပါ အနည္းငယ္ေလာက္အသိတိုးေစရင္ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္

Posted using Partiko Android

Hi, @minsoenaing!

You just got a 0.11% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

degelate သေဘာတရား ခုမွ ရွင္းသြားတယ္ ဦးမင္းေရ အစက power down တာနဲ႕ တူတူပဲ ထင္ေနတာ

ဦးဇင္းေရ တပည့္ေတာ္လည္းသိပ္နားမလည္လို႔ ႐ွာၾကည့္ရတာပါ

Posted using Partiko Android

ဗဟုသုတ ထပ္တိုးသိလိုက္ရလို႔ေက်းဇူးပါ ဦးမင္း

မသိခဲ့တာေလးဆိုရင္ေတာ့ အိုေကပါ၊သိၿပီးသားေတြေရးမိမွာသာစိုးတာ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 58324.43
ETH 3144.10
USDT 1.00
SBD 2.38