ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ျခင္း

in #myanmar3 years ago

IMG_20190112_122519.jpg
စိတ္ေတြ ေလေနတာ ဘယ္ေတာ့ျပီးမွာလဲ။ဘယ္ခ်ိန္မွျပန္နိုးထမွာလဲ။အေလလိုက္ေနတာ ဘယ္ေတာ့ရပ္တန့္မွာလဲ။လ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြ မနွေျမာဘူးလား။ဘဝအတြက္ဆိုတဲ႔ မင့္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ
ေပ်ာက္ကုန္ပီလား။စာကေရာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ဖတ္မွာလဲ။မင္း နွစ္သက္တယ္ဆိုတဲ႔ စာကေရာ ဘယ္ခါ ျပန္ေရးမွာလဲ။အေရးအသား တိုးတက္ခ်င္ပါတဲ႔ဆိုတဲ႔ စကား
ေတြ၊အေတြးေတြ မင့္ေမ့ေနျပီလား။အိပ္မက္ကေန ျပန္
နိုးထပါေတာ့။အခ်ိန္ေတြ မျဖဳန္းတီးပါနဲ႕ေတာ့။မင္းရပ္ေနရင္ အျခားသူေတြ မင့္ကို ေက်ာ္တက္သြားၾကလိမ့္မယ္။ေနာင္တေတြ တသီနဲ႔ မင္းေနခ်င္လုိ့လား။အာရုံေတြ
မမ်ားပါနဲ႔ေတာ့။ဘဝအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မင္းရဲ႔အေလလြင့္ျခင္းနဲ႔အတူ မေမ်ာလႊင့္
သြားပါေစနဲ႕။အားငယ္ျခင္းေတြ၊စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းေတြ
အေဝးသို့ လႊင့္ပစ္ျပီး ျပန္လည္နိုးထ ရွင္သန္ပါေတာ့ကြာ။ဘဝအတြက္ စာေတြျပန္ဖတ္ပါေတာ့။စာေတြ ျပန္
ေရးပါေတာ့။မင့္ေလ်ွာက္ရမယ့္လမ္းက အေဝးၾကီး၊အရွည္ၾကီးရွိေသးတယ္။ဒီလမ္းကို ေလ်ွာက္ဖို့ မင့္မွာ ခြန္အားေတြ၊အသိပညာေတြ၊ဗဟုသုတေတြ၊အေတြ႔အၾကံဳ
ေတြ ဘာမွမရွိေသးဘူး။ပညာေတြ အသိေတြ သုတ ေတြ ရွာေဖြသိုမွီးပါေတာ့။ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကို မိနစ္ပိုင္းမွ်ေတာင္ မေမ့ေလ်ာ့လိုက္ပါနဲ႔။ဆက္ေလ်ွာက္ပါ။
ဆက္သြားပါ။မရပ္လိုက္ပါနဲ႔။ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္တန့္လိုက္ပါနဲ႔။

*ေလးစားစြာျဖင့္
*ေႏြဦးသစ္
**@kyawthuyein
*MSC-252

Sort:  

လူငယ္ဟာ လူငယ္ ဇြဲေကာင္းေကာင္း႐ွာေဖြပါကြယ္

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @kyawthuyein! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57303.20
ETH 4348.26
BNB 624.05
SBD 7.03