ေလးစားမႈ႕ႏွင့္ အေႀကာက္တရား

in #myanmar3 years ago

image
တစ္ခ်ိန္တုံးက ျမိိဳ႔တစ္ျမိဳ႔တစ္မွာ အရမ္းၾကမ္းကုတ္ရက္စက္တဲ့ ဘုရားတစ္ပါးရွိခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားအားလုံးက ဘုရင္ရဲ႔ အၾကင္ႏွာကင္းမဲ့မႈ႔ေၾကာင္း၊ အရမ္းကို ေၾကာက္အားပိုျပီးေနရပါတယ္တဲ့၊
image
ဘုရင္ၾကီးမွာ အရာရာ အကုန္လုံးထက္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ေခြးတစ္ေကာင္ရွိခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ တစ္ေန႔ မနက္ပုိင္အခ်ိန္မွာ ဘုရင္ရဲ႔ေခြးေလးက ဆုံးသြားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္း ဘုရင္က ေနာက္ဆုံးရုိ႔ရာဓေလ့မ်ားျဖင့္၊ ပႈေဇာ္ပါတယ္။
image
အနီးနားကျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားေတြက မီးသျဂိဳဟ္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဘုရင္ၾကီးက မီးသျဂိဳဟ္ရန္လာၾကတဲ့ လူေတြကို ျမင္ျပီးေတာ့ ငါကိုအရမ္းေလးစားၾကပါလားဆုိျပီး၊ ကမၻာမွာ နာမည္အၾကီးဆုံးဘုရင္တပါးဟု ထင္မွတ္ေနခဲ့ပါတယ္တဲ့၊
image
ေနာက္သိပ္မၾကာမွီ ဘုရင္ၾကီးကြယ္လြန္ပါတယ္တဲ့၊ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္မွာ ဘုရင္ရဲ႔ အသုဘ ကိုမေရာက္လာၾကဘူးတဲ့၊ ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါဘဲ၊ ေလးစားမႈ႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့အရာတစ္ခုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေလးစားဖို႔ တျခားသူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမီးေပးလို႔မရဘူး၊ ေလးစားမႈ႔ႏွင့္ အေၾကာက္တရားႏွစ္ခုၾကားမွာ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈ႔ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြမွာ အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္၊။

Sort:  

Congratulations @konyi! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Home stretch to the finals. Do not miss them!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

@konyi you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @konyi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!