သူတို႔

in #myanmar5 years ago

ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကတယ္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းေတြေပါ့။
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကတယ္ အေျပာအဆိုအမူအယာေတြေပါ့။

အရာရာတိုင္းမွာေျပာင္းလဲသြားတိုင္းလည္းမေကာင္းႏိုင္ပါဘူး
လူတစ္ေယာက္ဟာ ႐ွင္သန္ခ်ိန္ကေန ေသဆံုးခ်ိန္အထိမွာ အသက္အရြယ္အရ ေျပာင္းလဲမွဳေတြမျဖစ္မေန႐ွိေနတယ္ဆိုတာကိုမေမ့သင့္ဘူး။

တၿခိဳ႔လူေတြမေျပာင္းလဲၾကေသးဘူး။ ဘာေတြလဲတဲ့.....
...စိတ္ေနစိတ္ထားေတြေပါ့.....

သူတို႔တေတြဟာ ဘဝဆိုတဲ့သင္ခန္းစာေတြ ဒသနေတြကိုသိေနၾကပါလ်က္နဲ႔ကိုမိုက္ေနၾကတာပါ။
အိုမင္းျခင္းနဲ႔ေသဆံုးျခင္းကိုသိတယ္ သို႔ေပမယ့္...ငါ..ဆိုတဲ့ အစြဲကိုမျဖဳတ္ဘူး ျဖစ္မွျဖစ္တယ္ေျပာလာတက္ၾကၿပီး...မျဖစ္ခင္ကႀကိဳတင္ကာကြယ္မယ္မ႐ွိဘူး.....အဲ့လိုလူေတြကိုၾကည့္ၿပီး ဥပမာယူရမလား ထိုသူတို႔နဲ႔ရန္ျဖစ္စကားမ်ားေနရမလား ဆိုတာ ေဝခြဲရခက္ေနတုန္းပဲ။

ဘာျဖစ္လို႔ဆိုရင္ ရန္ျဖစ္ေနလို႔လည္းအက်ိဳးမ႐ွိသလို ဒီတိုင္းေနျပန္ရင္လည္း ရန္ျဖစ္ခ်င္ေအာင္သူတို႔က စကားနဲ႔ကလိေနသလိုျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

Steemit ႀကီးလည္း ညိမ္သက္လာေနတယ္လို႔ခံစားရတယ္
ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလည္းဆိုတာကေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး
အ႐ွိန္ရေနတဲ့အရာတစ္ခုမို႔ သူလည္းတစ္ခုခုေတာ့လွဳပ္႐ွားေတာ့မယ္ထင္တာပဲ😁

Sort:  

vote တစ္ခ်က္ 100%ေပးပါ

Posted using Partiko Android

Congratulations @komoezaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @komoezaw! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69380.97
ETH 3764.30
USDT 1.00
SBD 3.86