မွဳန္ရီေဝဝိုးတဝါး

in myanmar •  23 days ago

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ရက္ ၁၀ရက္သည္
ေဟမာဇလရပ္ရိွ ဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရားပြဲ
ရက္ျဖစ္၍ ပြဲေတာ္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားပြဲအေၾကာင္းေရးၿပီးေတာ့
ယခု ဆုေတာင္းရျမတ္စြာဘုရားပြဲအေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ဆုေတာင္းရျမတ္စြာဘုရားသည္ စိတၱရမဟီရပ္ကြက္တြင္တည္ရိွသည္။ ဆုေတာင္ျပည့္ ဘုရား၏ အေ႐ွ႕
တစ္ျပေက်ာ္တြင္ ရိွသည္။ ဆုေတာင္းရျမတ္စြာ
ဘုရားသည္လည္း ေလးဖက္ေလးတန္ ေလးျပ
ပတ္လည္ ဘုရားပြဲက်င္းပပါသည္။ ဆုေတာင္းရ
ဘုရားသည္ အိမ္ေထာင္းစု လူဦးေရ ပိုမ်ားျပား
သည္။ ယခင္က ျပည္ေတာ္သာတိုက္တန္းမ်ား
ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အဆိုပါတိုက္တန္း
အေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ သီရိမဂၤလာအိမ္ရာ အျဖစ္ တိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထား
သည္။

image

20181223_190003.jpg

image

ျပန္လည္ေဆာက္ထားသည့္ သီရိမဂၤလာတိုက္မ်ားမွာ ၁၀ ထပ္ ၁၁ထပ္အထိ ရိွသည္။ အဆိုပါ
တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္
အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဆုေတာင္းရ
ဘုရားပြဲကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ဘုရားပြဲကို
ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပသည္။ ဒီႏွစ္ ဘုရားပြဲမွာေတာ့ ဇာတ္ပြဲ
ထည့္သြင္းမထားေခ်။ အၿငိမ့္ပြဲ ၂ ပြဲႏွင့္
ပိတ္ကားေထာင္ ႐ုပ္႐ွင္သာ ျပသထည့္သြင္း
ထားသည္။

20181223_184836.jpg

မႏၱေလးသည္  မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားစစ္စစ္မ်ားက မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပင္သို႔ အမ်ားအားျဖင့္ေရာက္ရိွသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ မႏၱေလးပုံရိပ္ဘုရားပြဲမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေလ်ာ့ရဲသြားၿပီးဟုထင္မိသည္။ တစ္ေန႔က
လမ္း၈၀ အေနာက္ဖက္ ၃၅လမ္းေတာင္ဖက္မွ ရပ္ကြက္ဘုရားပြဲသို႔ေရာက္ရိွသြားသည္။
ထိုရပ္ကြက္ရိွ ဘုရားပြဲမွာ
သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ စုေပါင္း၍ ဆြမ္းဟင္း
ခ်က္ၿပီး လွဴၾကသည္။ စာေရးတံမဲ ကေတာ့
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ တတ္ႏိုင္သေလာက္
ေငြေၾကးျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္မ်ားမွာမူ တစ္အိမ္ကို
ပင့္သံဃာ အေရအတြက္အလိုက္ ကိုယ္တိုင္
ခ်က္ျပဳတ္၍ ဆြမ္းသပိတ္ပို႔ၾကသည္။ ဆုေတာင္းရ
ဘုရားရိွရာ အရပ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ အေဒၚႏွင့္
အစ္မမ်ားရိွၾကသည္။ ေဒၚႀကီးသည္ သူ႔ခင္ပြန္း
ရိွစဥ္က စီးပြားေရး အလြန္အဆင္ေျပသည္။
ေစ်းခ်ိဳမွာ ဆိုင္ခန္းမ်ားရိွသည္။ ခင္ပြန္းရိွစဥ္
ေခတ္ေကာင္းစဥ္က အေဒၚ့အိမ္တြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား
တ႐ုန္း႐ုန္း ျဖင့္ အင္မတန္စည္ကားခဲ့သည္။
အေမ့တို႔ ညီအစ္မ ၆ဦးတြင္ အေဒၚက ပစၥည္း
ျပည့္စုံသူျဖစ္သည္။

image

image

ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က အေဒၚ့သားသမီး ျဖစ္ေသာ တစ္ဝမ္းကြဲ အစ္ကို အစ္မမ်ား၏ ဝတ္စားပုံႏွင့္
သူတို႔စီးေသာ စက္ဘီးမ်ားကို အားက်ခဲ့ရသည္။ ယခုလို ဘုရားပြဲရာသီေရာက္ၿပီဆိုပါလ်ွင္ လာသမ်ွ
ေဆြမ်ိဳးမ်ား အားလုံးကို အေဒၚက ထမင္းအဝေကြၽးသည္။ အေဒၚက အေပးအကမ္း ရက္ေရာသူျဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားပြဲေန႔မ်ိဳးတြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား
ျဖင့္ အေဒၚ့အိမ္မွာ အလြန္စည္ကားေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါမွာေတာ့ အေဒၚအိမ္အိုမွာ
မီးမိွန္မိွန္ျဖင့္ တိတ္ဆိတ္လြန္းလွသည္။ အေဒၚ ၏
သားသမီး ၇ေယာက္အနက္ ၄ေယာက္မွာ ငယ္ငယ္
ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ဆုံးပါးသြားၾကသည္။ ၃ေယာက္မွာ
တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီး
၂ဦးထြန္းကားသည္။ ထိုေျမးႏွစ္ဦးျဖင့္ အေဒၚ ၏
က်န္ဘဝခရီးက စိုေျပသျဖင့္ ေတာ္ေပေသးသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုေျမးမ်ားက အေဝးမွာေနထိုင္ၾကသည္။ယခုလို ဆုေတာင္းရဘုရားပြဲေတာ္မွာ ေျမးမ်ား
အလည္လာခဲ့ဲရင္ျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အေဒၚအိမ္
မွာ အနည္းငယ္ ျပန္လည္စည္ကားေနေပေတာ့မည္။

လျပည့္ေက်ာ္
နတ္ေတာ္ ဟိုအတိတ္ဆီက
ေဆြတစ္သိုက္
စည္လိုက္ပါတဲ့ ဟိုခ်ိန္ခါ
ခုမ်ား အိမ္အိုေဟာင္းရယ္က
မီးမိွန္မိွန္ ေခ်ာင္တစ္ခုမွာလ
အေမအို မ်က္ဝန္းအိမ္
ရီေဝစြာဝိုးဝါး
ဟိုး အရင္ အတိတ္မ်ား
တမ္းတေနေရာသလား....။

Author @htwegyi
Photo @htwegyi
MSC.036

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

·

Thanks esteemapp

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htwegyi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

👍👍👍

ဒီလိုပါပဲ...သားသမီး​ေတြလည္​းသူအ​ေၾကာင္​းနဲ႔သူ၊မိဘဆီမွာအ​ေဖာ္​ျပဳ​ေပးတာ႐ွားပါးကုန္​ပါၿပီ....

Posted using Partiko Android

·

အိမ္အိုေဟာင္းမွာ မိန္းမအိုႀကီး အေဖာ္မဲ့
ရင္မွာဟာလ်ွက္

႐ုပ္​႐ွင္​ျပစက္​ႀကီး​ေတြျမင္​ရ​ေတာ့ ငယ္​ဘဝသတိယတယ္​ဗ်ာ

·

ဟုတ္တယ္ ငယ္ငယ္ကေနရာလုၾကရင္း ရန္ျဖစ္ခဲ့တာ မွတ္မိပ

အခုေနာက္ပုိင္းဘုရားပြဲေတြက အရင္တုန္းကလုိ မဟုတ္ေတာ့တာေလး သတိထားမိပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕နွစ္ေတြဆုိ ပြဲေတြမသြင္းေတာ့ဘဲ ဆုိင္းဝုိင္းေလာက္နဲ႔ျပီးသြားတာတုိ႔ ဆုိင္းဝုိင္းေတာင္မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တဲ႔နွစ္ေတြေတာင္ရွိလာပါတယ္။ကဗ်ာေလး အရမ္းနွစ္သက္စရာေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။