ေသခ်ာၿပီလား ... (Chapter 7)steemCreated with Sketch.

in myanmar •  23 days ago

FB_IMG_1527335451652.jpg

သူ မႏၲေလး ျပန္ေရာက္မွ ၀ယ္ေရာင္း ကိစၥ ျပန္လုပ္ၾကတာေပါ့။ သူကလည္း ျပန္ေရာက္လွ်င္ ဆက္သြယ္လိုက္မည္ ဆို၏။ သူ မႏၲေလး ျပန္ေရာက္သြားလွ်င္ လုပ္ရ၊ ျပဳရ လြယ္သြားၿပီ မဟုတ္လား။ ကိုသက္လည္း ရွိသလို၊ အျခား က်ေနာ့္ အသိ တေယာက္လည္း ရွိသည္ကိုး။ သို႔ေပမယ့္ ယခု ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္း ဘ၀င္မက်စရာ အခ်က္၊ မသကၤာစရာ အခ်က္မ်ား ေပၚေပၚလာ၏။ wave က message မ၀င္တာကိုထား၊ ထိုအကို၏ လုပ္ပံု ျပဳမႈပံုေတြက သိပ္မဟုတ္သလိုပင္။

သို႔ႏွင့္ က်ေနာ္ သူ႔ကို ေနာက္ရက္ messenger ကေန ဘယ္ဂိ္တ္ကေန ပို႔တာလည္းအကိုဟု ေမး၏။ ဒဲ့ႀကီးေတာ့ ေမးလို႔ မျဖစ္ သူက အမွန္အကန္ ပို႔ေပးလိုက္တာ ဆိုလွ်င္ အားနာဖို႔ ေကာင္း၏။ က်ေနာ္ သူ႔ကို ေငြလႊဲဖို႔ phone ဆက္ေနတုန္းက သူက ခု ဂိ္တ္ကိုသြားေနၿပီ ေန႔လည္ကားႏွင့္ ပို႔ေပးလိုက္မယ္ ေျပာထားဖူး၏။ သို႔ႏွင့္ အကိုေရ ေနျပည္ေတာ္ ေန႔ကား ဆိုေတာ့ေလ ဘယ္ဂိ္တ္လည္း အကို၊ က်ေနာ္က ညကား၊ မနက္ကား ရွိတာကိုေတာ့ သိတယ္၊ ေန႔ကား ရွိတယ္ဆိုတာကို မသိလို႔ဆုိေတာ့။ မနက္ကားတဲ့ မနက္ကား နဲ႔ ထည့္ေပးလိုက္တာဆို၏။ သူ႔စကားက ေရွ႕ေနာက္ မညီေတာ့ေပ။

သို႔ဆိုလွ်င္ သူတကယ္ ပို႔လိုက္တာေကာ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ တကယ္မပို႔ပဲ ပို႔တယ္ ဆိုတာလားေပါ့။ ဘယ္လိုမွ မေအာင့္ေမ့ပါနဲ႔ က်ေနာ့္ကို ေဘာ္ခ်ာေလးေတာ့ ျပပါေနာ္ ဆိုေတာ့ သူက ပို႔ေပးလိုက္မည္ ဆို၏။ သို႔ေသာ္ မပို႔ေပးလာေပ။ သူကေတာ့ Ok ကားဂိတ္ဟု ဆို၏။ အစကေတာ့ သူေျပာသည့္ ဂိတ္မွာ သြားေမးၾကည့္ဦးမည္ ဟု ေတြးလိုက္ေသး၏။ ဂိတ္ရဲ႕ ပစၥည္း အ၀င္အထြက္ စာရင္းကို စစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပစၥည္း တကယ္ပို႔ထား မထား သိႏိုင္သည္ မဟုတ္လား။ ဒီလူ က်ေနာ့္ကို ဘတ္သလား၊ လိမ္သလား သိႏိုင္သည္ မဟုတ္လား။ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲ သံသယေတာ့ ၀င္၏။ ထိုသံသယ ပိုခိုင္မာသြားေစသည့္ အခ်က္က မေန႔ညက က်ေနာ္ လႊဲေပးလိုက္သည့္ ပစၥည္းပို႔ခ (၇၀၀၀) ကို က်ေနာ္ phone ဆက္ေပးၿပီး (၁၀) မိနစ္ အတြင္း ထုတ္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

received_2149531511931735.jpeg

သို႔ေပမယ့္ လူတဖက္သားကို က်ေနာ့္ဖက္ကေန တဖက္သတ္ႀကီး ေကာက္ခ် မခ်လိုက္လိုေပ။ သို႔ေပမယ့္ အေျဖက အရွင္းႀကီးကို ျဖစ္လို႔ေန၏။ သို႔ေပမယ့္ တဖက္ကလည္း က်ေနာ့္အထင္ မွားသြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေန၏။ Group ထဲမွာ တျခား အေရာင္းပိုစ့္မ်ားကိုလည္း သူတင္ထား၏။ phone ကိုင္ထားသည့္ လက္ပံုစံေတြကို က်ေနာ္လိုက္ၾကည့္ေတာ့ လက္ေတြက တေခါက္ႏွင့္ တေခါက္ မတူေနေပ။ တျခားတေယာက္ကို ကိုက္ခိုင္းၿပီး ရိုက္ထားသည့္ ပံုမ်ိဳးေတြ မဟုတ္။ အားလံုးက မိမိကိုယ့္ကို လက္တဖက္ႏွင့္ ကိုင္ၿပီး၊ တျခား လက္တဖက္ႏွင့္ ရိုက္ထားသည့္ ပံုေတြ ျဖစ္၏။ လက္ေတြက လံုး၀ မတူေနေပ။ တျခား လူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုကို ယူၿပီးတင္ထားသည္ဟု ထင္ရ၏။ ထို႔ျပင္ သူ႔ facebook account မွာ သူ႔ ပံုေတြဘာေတြ တင္ထားတာ မရွိေပ။ account က ခိုင္မာ တိက်မႈ သိပ္မရွိေပ။ တကယ္ ၀ယ္ေရာင္း လုပ္သူ တေယာက္အတြက္ profile ကို အမွန္အကန္၊ အေသအခ်ာ တင္ထားဖို႔ေတာ့ လို၏။ က်ေနာ္ကေတာ့ သူ႔ကို ထိုအခ်က္ အၾကံေပလိုက္ေသး၏။

ဆက္ပါဦးမည္

Don Jaun

MSC 31

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @donjaun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Don Jaun from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနၿပီ လူအခ်ိဳ႕ေတြရဲ႕ စာရိတၱေတြ
အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္ ေသာက္ေနၾကသလားဗ်ာ

·

ဟုတ္ပဗ်ာ

မသိလုိ႔ အလိမ္ခံရတာလား သိသိႀကီးနဲ႔ အလိမ္ခံလုိက္တာလား ဆာဒြန္

·

သိေတာ့ သိေနၿပီ
ေသခ်ာ ခ်င္ေသးလို႔

online ကေနလုပ္တဲ႔ကိစၥေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ လိမ္တဲ႔သူမ်ားနုိင္တာပဲေလ။

·

အင္​း ​ေတြ႔ပီ​ေလ😁

Posted using Partiko Android