ဗုဒၶကိုသက္ဝင္ရိွခိုးျခင္း

in my •  17 days ago 

*ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိ…
*ဓမၼံသရဏံ ဂစာၦမိ…
*သံဃံသရဏံဂစာၦမိပါဘုရား…။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား ရည္သန္ေမ်ွာ္မွန္းလ်က္
ဘုရားရွင္၏ မဟာဂရုဏာဂုဏ္ ကိုအာရံုျပ ုလ်က္
တို့မ်ား ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားအေပၚေမတၱာေတာ္ထားပီးတရားေရေအး အျမိ ုက္ေဆးမ်ား မနားမေနေဟာျကားေတာ္မူခဲ့သည္ကို ေအာက္ေမ့သတိရလ်က္ လက္ဆယ္ျဖာမိုး ဦးတင္၍ ရွိခိုးဖူးေမ်ာ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လိုက္ရပါ၏ ဘုရား…။

ေအး…ေဘာဇေနမေတညုတာဆိုတာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက အေသအခ်ာေျပာထားတယ္ ဒီတရားေတြဟာ အစားအစာနဲ့ပက္သက္ပီး ကိုယ္နဲ့သင့္ေတာ္တဲ့အစားအစာကိုပဲ စားဖို့ေျပာထားတယ္ ဥပမာၾကည့္ေလ ေသြးတိုးရိွတဲ့သူ အငံေတြပဲစားေနလို့ ၾကာလာရင္ေနမေကာင္းရံုပဲရိွေတာ့မေပါ့…ေနမေကာင္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္တရားလုပ္ငန္း လုပ္ရာမွာ စိတ္ၾကည္နိုင္မလည္း တရားအားထုတ္ရာမွာလည္း ခတ္ေတာ့မေပါ့…ဘုရားကအဲဒါေတြကအစအေျခခံကေဟာထားတာေနာ္…###

ပါခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ႀကီးတရားမ်ားမွ
**photo by facebook
-@sheinthu(MSC-026)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @sheinthu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies. Your next target is to reach 500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!