​မိုးရာသီအလြမ္​း

in #msu6 years ago

image
တစ္ခု​ေသာ​မိုးရာသီ ရဲ႕ မိုးရြာၿပီးစအခ်ိန္​မွာ​ေပါ့
ပင္​စည္​​ေသး​ေသး အပင္​​ေလး​ေအာက္​
ႏွစ္​​ေယာက္​သားရပ္​ စကား​ေျပာ​ေနရင္​း
အပင္​ကို မသိမသာတြန္​းတယ္​ ။

ဟယ္​ မိုးရြာလာျပန္​ၿပီ---
ထိက႐ုံးပင္​​ေလး လူထိသလို သူ႔မ်က္​ႏွာညိဳးသြားပုံ က

သစ္​ပင္​မိုး ရြာတာပါဟာ ငါတြန္​းလိုက္​လို႔
ကျပာကယာ႐ွင္​းျပမွ သူ႔မ်က္​ႏွာ လင္​းတယ္​
တိမ္​ၾကားက​ေနထြက္​သလို ၀င္​း၀င္​းကို စို လို႔ ။

ထြက္​သြားတဲ့သူမကို ​ေငး ရင္​း

အ​ေတြး​ေတြဟာ

နိမ္​့တုန္​ျမင္​့တုန္​ ။
#MSU-025
Photo crd-google

Sort:  

Nice poem👍👍

Congratulations @sithuhtun! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Final results coming soon

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66756.40
ETH 3468.50
USDT 1.00
SBD 3.19