ဘိန္းဘုရင္ႀကီး ခြန္ဆာ

in #msu5 years ago

image
အေနာက္တြင္ အက္စ္ကုိဘား ၊ အေရွ႕တြင္ခြန္ဆာ ဟု စကားတြင္ရေလာက္ေအာင္ အေနာက္ႏုိင္ငံ မူးယစ္ရာဇာအျဖစ္ အက္စ္ကိုဘား တန္ခုိးထြားခဲ့သလုိ ခြန္ဆာ သည္လည္း အေရွ႕တုိင္း အာရွမွ ဘိန္းဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္ႀကီးခဲ့ဖူးသည္။ခြန္ဆာ သည္ ေရႊႀတိဂံနယ္စပ္မွ ကမာၻေက်ာ္ဘိန္းဘုရင္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခြန္ဆာသည္ ရွမ္း တ႐ုတ္ ကျပားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ၌ လက္နက္မခ်မီ အခ်ိန္အထိ အင္အား ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ျဖင့္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုနယ္စပ္ ေ႐ႊႀတိဂံေဒသကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။
ခြန္ဆာကို ေတာင္သိႏၷီေစာ္ဘြားနယ္ (ယခု တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္) လြိဳင္ေမာ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဖာဖိန္႔႐ြာေန တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဖခင္ ခြန္အိုက္ (Zhang Bingyao) ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး မိခင္ နန္းဆိုင္ဇြန္ တို႔မွ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ တရုတ္အမည္ Zhang Qifu ျဖစ္သည္။၁၉၃၇ ခုႏွစ္၌ ဖခင္ကြယ္လြန္ရာ မိခင္က မိုင္းတြမ္းၿမိဳ႕စား ခြန္ၾကည္ႏွင့္ လက္ဆက္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၌ မိခင္ကြယ္လြန္ျပန္ရာ ဘေထြးႏွင့္ အတန္ၾကာေနထိုင္ၿပီး အဘိုးက ျပန္ေမြးစားသည္။ ဦးေလးျဖစ္သူ ခြန္ၾကာက ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။
ငယ္စဥ္က ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မွာ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကူမင္တန္မွ ခြဲထြက္ၿပီး ေနာက္လိုက္ ရာဂဏန္း အနည္းငယ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္တပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ဩဇာခံ လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးတပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေငြ၊ ဝတ္စုံႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို ရယူၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (Shan State Army)ကို တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ တပ္အင္အား ၈၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕အားေကာင္းလာသည္။၁၉၆၄ ခုႏွစ္၌ ငါးဆယ္က်ပ္ႏွင့္ တစ္ရာက်ပ္တန္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဖ်က္သိမ္းရာ ေတာခိုၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္ ဘန္႔ဟင္တိုက္တြင္ အေျချပဳသည္။ ရွမ္းႏွင့္ ဝ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။
MSU-007

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28316.77
ETH 1732.65
USDT 1.00
SBD 2.29