အလွေဖြရွာ ဘဝမွာ

in msu •  4 months ago

image
'ဘဝ' ဟူသည့္ ေဝါဟာရကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ဴ ိးမ်ဴ ိး ဖြင့္ဆုိထားႀကသည္။ အခ်ဴ ိ႔က 'ဘဝဟူသည္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ရင္ဆုိင္ပါ' ဟု ဆုိ၏။ အခ်ဴ ိ႕က 'ဘဝဟူသည္ ရုန္းကန္မႈျဖစ္သည္။ လက္ခံပါ' ဟုဆုိျပန္သည္။ အခ်ဴ ိ႔ကမူ 'ဘဝဟူသည္ စြန္႔စားမႈျဖစ္သည္ ရဲဝံ႔ပါ'ဟု ဆုိျပန္၏။ အခ်ဳ ိ႔ကေတာ့ 'ဘဝဟူသည္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ပါ'ဟု ဆုိျပန္သည္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အင္ေတာ္နီရုိဗင္စ္ ကမူ ' ဘဝဟူသည္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဘဝက က်ြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အခြင့္အထူး အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ကုိေပးသည္။ ထုိ႔အတြက္ က်ြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္းေပးဆပ္မွသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္'ဟု ဆုိ၏။
က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘဝဟူသည္ 'တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ရွင္သန္ေနရေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရက္'ဟုပင္ ရုိးရွင္းစြာနားလည္းထားပါသည္။ မီးညွိထားေသာ ဖေယာင္းတုိင္တစ္တုိင္သည္ အလင္းေရာင္ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ရွင္သန္ခဲ့၏။ ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ပန္းတစ္ပြင့္ကေတာ့ ေမႊးရနံ႔ ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ရွင္သန္ခဲ့သည္။ ကန္ေရျပင္ေအာက္သုိ႔ ထုိးက်သြားေသာခဲတစ္လုံးပင္မႈ လႈိင္းဂယက္ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ရွင္သန္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အေျခအေနအမ်ဴ ိးမ်ဴ ိးတြင္ တစ္စုံတစ္ရာအမ်ဴ ိးမ်ဴ ိးကုိ ျဖစ္ထြန္းေပးရင္ ရွင္သန္ေနရျခင္းကပင္ ဘဝမဟုတ္ပါလား။
သတၱဝါဟူသမ်ွ ဘဝကုိယ္စီပုိင္ဆုိင္ေနႀကျခင္းျဖစ္သည္။ သူေ႒ႀကီးသည္လည္း ဘဝ ဆင္းရဲသားသည္လည္း ဘဝ ရာထူးႀကီးသူလည္း ဘဝ ရာထူးနိမ့္ပါးသူသည္လည္း ဘဝ လူသည္လည္း ဘဝ တိရစၧာန္သည္လည္း ဘဝ ဘဝကုိယ္စီရွိသည္သာ။ ထုိ႔ေႀကာင့္လည္း အခ်ဴ ိ႔က ဘဝဟူသည္ 'ကံတစ္ရားတစ္ခုႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္း'ဟု ေျပာႀက၏။ သုိ႔ေသာ္ ရွင္သန္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကံေကာင္းေအာင္ႀကဳိးစားရမည္မွာ မိမိတုိ႔၏တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။
MSU-007

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Beauty is skin deep

Posted using Partiko Android