Meteliğe kurşun atmak deyiminin anlamı ve kısa hikayesi

in #metelige5 years ago

Vakti zamanında atış talimlerinde, işinin erbabı atıcılar hedef için metelik adı verilen bozuk paralar kullanırladı. Metelik, eskiden on para ayarında olan bir sikke demekti. Sikke ise madeni para yada bu paralara vurulan damga demektir.

Bookshop Etsy Shop Icon.png

Köyünden çıkıp okuyarak yükselmiş, mal, mülk ve şöhret sahibi olmuş bir adam köyünde yaptırdığı ev için gümüş paraları hedefe koyup atış talimi yaparmış. Ziyaretine gelenler gümüş mecidiyeye ateş ettiğini görünce içlerinde birisi, ''baksana bizimki meteliğe kurşun atıyor.'' demiş ve beş parasız anlamına gelen bu deyim ortayı çıkmıştır.

Sort:  

Congratulations @numenk! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

@numenk you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @numenk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @numenk! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @numenk! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28067.85
ETH 1769.09
USDT 1.00
SBD 2.94