GỬI EM, NGƯỜI ANH YÊU! - VN poetry contest

in #love4 years ago (edited)


Anh gặp em trong lần tình cờ nhỏ
Thời điểm đó ta chưa có tình yêu.
Sau bao lần cùng hàn huyên tâm sự
Từ khi nào trong tim anh đã có em.

Anh yêu em, người con gái thấu cảm
Nụ cười sang, nét đẹp tựa thiên tiên.
Anh yêu em dạt dào như sóng vỗ
Lòng nhung nhớ mỗi khi cách xa em.

Anh yêu em, hai mùa xuân trọn vẹn
Hoan hỉ ái nộ ta cùng sẻ chia
Khi em buồn, anh cùng em khóc
Khi anh vui, ta cùng nhau cười.

Trên đường đời, có bao điều gian khó
Nắm tay nhau, ta vững bước vượt qua.
Có chuyện gì, mong em hãy nhớ
Bên cạnh em, anh vẫn luôn ở đây

TN, 23/04/2017

Sort:  

hihi! cám ơn nhiều nhé! lúc đó chỉ là cảm xúc tuôn trào thôi mà! :v

thơ của a hay thật ấy

cám ơn e nhé! hihi!

cám ơn nhóe! lúc ý chỉ là dâng trào cảm xúc thôi, chứ có biết thơ văn j đâu? hii

cảm ơn nhé! hihi!

có hay đâu? hihi! cám ơn nhiều nhé!

lại có thơ để tán gái r.haha

hay lắm thanh niên! :v

Give credit to the painter.
Painting source?

I have been looking for this picture from Google for a long time and I do not know what artist painted this painting

Congratulations @hoangtumanh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21767.75
ETH 1737.83
USDT 1.00
SBD 2.94