You are viewing a single comment's thread from:

RE: Millionaire lottery: the first, round 02. Code 01.02

in #lotto6 years ago

trò này ko vui lắm, hay là lấy 4 số giải miền bắc. ai gần nhất thì win
chứ để chuẩn 100% thì khó lắm bác ơi

Sort:  

Đúng vậy bác ạ, mà e chọn số 3927 nhé :D

Verify, your ticket is 3927
Goodluck
Note: số chọn cao vật vã :(

Thế nên tham gia cho zui là chính ạ :D

Khó mới thành triệu phú chứ! thắng ngay thì giải thấp ẹch ah :(

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66892.02
ETH 3513.87
USDT 1.00
SBD 2.67