Sort:  

Hahaha iya ya bereh bereh bg

Kiban na koreksi atau ka pas cerita jieh

Hana bg..nyan ka mantap hehe....

Singoh tinggal lanjut keu jilid 2

Coin Marketplace

STEEM 1.32
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 59754.32
ETH 2141.54
BNB 509.16
SBD 9.00