Sort:  

Hahaha iya ya bereh bereh bg

Kiban na koreksi atau ka pas cerita jieh

Hana bg..nyan ka mantap hehe....

Singoh tinggal lanjut keu jilid 2