Sort:  

Eh baka pumanget. Hahaha

Matagal ko na po kayong nafollow dahil sa so slooow...

Thru the fayeerrr naman. Hahaha

Juskolordddd ang hirappp naman nyan! Literal na Chaka boses ko dyan hahaha!

Hahaha. Anything from earth wind and fire? O sige, foolish games by jewel. Lol

Coin Marketplace

STEEM 0.94
TRX 0.13
JST 0.138
BTC 55949.62
ETH 2270.25
BNB 550.11
SBD 7.83