You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sunday, Relax day - At Home SWEDEN! PLAY POKER / WATCH MANGA / CREATE MUSIC - What are you doing?

in #life6 years ago

Hejsan @jimmy.munter - Introducerar #teamsweden ! Varmt välkommen! Är även en 50 sbd freeroll vid 24:00, kolla @spl! :)
[ #teamsweden ] Uniting the Swedish Community | Get Your Own Custom Footer! - Original art @jnart

swefire

Sverige_reko

Sort:  

Tja! Se där, fler svenskar :)! Vad kul!

Tack för tipset men blir lite sent för mig de! Men på onsdag är jag nog med och spelar 💵💵💵

Kul Jimmy! :) Här är #teamsweden Discord - https://discord.gg/vRpaWT
Här är @spl Discord - https://discord.gg/sExVXT

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27373.93
ETH 1778.40
USDT 1.00
SBD 2.75