Sort:  

Bende diyorum niye kimse beğenmedi herkesin zoruna gitmiş demekki :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20186.44
ETH 1350.56
USDT 1.00
SBD 2.48