Sort:  

By the way. Murag pang swerte kaayu na nga picture nimo sir da. Hahaha

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.16
JST 0.171
BTC 62762.66
ETH 2467.16
BNB 549.17
SBD 9.00