You are viewing a single comment's thread from:

RE: Giới thiệu dịch vụ SmartVote

in #introduceyourself3 years ago (edited)

Ví dụ tôi ủy quyền 100SP, sẽ nhận được 1 upvote của 1000SP.
Nhưng nếu tôi không ủy quyền thì với 100SP này tôi có thể upvote 10 lần 1 ngày. Như thế thì số thưởng nhận về là như nhau nếu tôi tự upvote cho tôi và không bị mất 25% (vì nhận 100%).
Vì thế nếu để tự upvote cho mình xem ra có vẻ có lợi hơn.

Không biết với thiển ý này của tôi có ổn không? Có lẽ dịch vụ sẽ phù hợp với những người mà viết ít và comment ít / 1 ngày!

Sort:  

Bạn không sai hảnh mà cũng không đúng hảnh.

Nếu bạn muốn lời cao nhất thì cần:

  • viết 1 ngày 10 lần (một tuần 70 bài, một tháng khoảng 300 bài)
  • tự vote 10 mỗi bài đó
  • trước khi vote phải đợi cho VP của mình đã đủ 100%
  • trước khi vote phải đợi 15 phút sau khi viết bài thì mới được đủ 25% curation reward
  • tránh bị vote âm

Làm được thế thường xuyên không phải chuyện dễ.

SmartVote là dịch vụ cho ai viết chất lượng, một tuần mà viết 70 bài chất lượng rất khó, ai làm được thì viết cuốn sách đem bán lấy tiền. Vì @smartvote có nhiều SP và luôn luôn vote khi SP con bot được 98% trở lên cho nên giá trị upvote cũng rất gần giá trị của 10 vote 100% của khách.

Hihi
OK mình hiểu ý bạn.
Thực ra cái này là do chiến lược từng người.
Nếu mình muốn nhận vote của chính mình thì mình cũng có phương án khác đơn giản hơn phương án bạn đã đưa ra.
Cảm ơn đã phản hồi :)

Lái xe từ A tới B không phải chỉ có một con đường mà thôi, chọn đường nào để đi là tuỳ người tuỳ thời. 😊

Wow đúng là triết gia :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30595.26
ETH 2085.90
USDT 1.00
SBD 2.62