You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steem Women Club Important Contest #28 | Introducing 5 Famous Care Brands | We Will Work for Sponsorship | #sponsorshipwomenclub 50 steem Rewards

in SteemWomen Club3 years ago

Süper bir yarışma 🤗

Sort:  

Teşekkürler 🙏

 3 years ago (edited)

https://steemit.com/hive-188403/@baycan/steem-women-club-important-contest-28-or-introducing-5-famous-care-brands-or-we-will-work-for-sponsorship-or

Merhaba 🤗 ben yazımı yazdım umarım sponsor olmanıza katkım olur. Tweet de attım firmayı ve sizi etiketledim. Umarım beğenirsiniz 🤗

Screenshot_2021-09-14-04-05-23-65.jpg

Screenshot_2021-09-14-04-46-22-46.jpg

Screenshot_2021-09-14-04-46-37-68.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62740.92
ETH 3354.24
USDT 1.00
SBD 2.46