Sort:  

heheheheh
lon pike awak lua neggroe pane buno ....
hehehehhee

get .... maen aju ... miseuw neu tem
neu gabong goen Komunitas Kamo WORLD OF XPILAR
keu ukeu beuoh ....

tapi gamba beu krak krak neu photo
hehehhe

miseuw han jeut
bah tameuruno disino saban saban

Jeud adun, hasil gamba long kureung that, kualitas hp hana can sagai, kakeuh ube item aju long jak but, nyo hana kutuho wet le sidro kuh, katrok u korea kujak, nyo ho baro na ureung aceh rupa jih ha..ha..

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26414.31
ETH 1576.93
USDT 1.00
SBD 2.15