You are viewing a single comment's thread from:

RE: e-Twinning nedir?Nasıl kullanılır?projeler nasıl yapilir?

in Steemit Türkiye2 years ago

Maraqlı iş potensialına malik insanlar çoxdur həyatda. mən steemitdə phyton be java scriptlə bir çox proyektlər qurmuş insanlar görmüşəm. Özünə və digər insanlara faydalı. Yazındakı məlumatlar bizə də maraqlıdır. Bir göz atıb baxacam. Təşəkkürlər

Sort:  

Təhsil sahəsinə aid proyektlərin hazırlanmasında uğurlu işdir.👍

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28038.08
ETH 1766.34
USDT 1.00
SBD 3.01