You are viewing a single comment's thread from:

RE: Burnsteem25: Oplan Brigada Eskwela ng Day Care Ko na Anak

in Steemit Philippines4 months ago

hindi ko na naabotan ang brigada.. kasi sa time namin before, wala namang brigada pero eto nga ay magandang gawain para maging active din ang mga magulang kasama ang anak sa paaralan.. God bless po!

StatusRemark
Club status#club5050
#steemexclusive
Verified member
Not using bot
Word Count300+
Plagiarism Free
Delegator

Luzon Mod,
@junebride

Sort:  
 4 months ago 

Pag mag-aaral na din ang anak mo, makaranas ka na nito dahil ito ang karaniwang ginagawa pag magsisimula na ang pasukan. Maraming salamat sa ratings God bless din..

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16483.48
ETH 1215.13
USDT 1.00
SBD 2.13