Sort:  
 6 months ago 

Thank you sir, mao ra jud tawn na akong ng inusarang anak nga lalaki kamanghuran pa jud. Kay puro man babae ngsunod-sunod.

 6 months ago 

Hehe. Pareha sad nimo sir juichi liwat sad kaayo nimo imong boy.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36730.81
ETH 2462.20
USDT 1.00
SBD 3.98