You are viewing a single comment's thread from:

RE: THE DIARY GAME SEASON 3 [11-09-21] ANG PAGLIPAT NAMIN NG AMING SOSYAL HALL

in Steemit Philippines7 months ago

Hello @chibas.arkanghil 😊

Mabuhay at Magandang araw!!! Maraming salamat po sa pagbahagi nang iyong Diary Game post sa araw na ito. Ang iyong entry po ay kwalipikado para contest sa linggong ito, week 21 ng Contest.

Maaring bisitahin ang ating Community Account para sa karagdagang impormasyon at para sa mga rules at regulations sa ating contest.

Napakagandang tingnan na nagtutulong-tulong ang lahat. 😊

Sort:  
 7 months ago 

Daghang salamat pud @jb123.

 7 months ago 

Walay sapayan Ma'am. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29490.65
ETH 1824.35
USDT 1.00
SBD 2.53