Sort:  
 6 months ago 

Hi te namis po talaga kita. Hindi na kita na kita sa noiseapp at dito rin ngayon lang kita na kita ulit hihi.
Mag cordova floating cottage kayo soon te pag mag bakasyon kayo ng Cebu.

 6 months ago 

Nafollow na kita sa noise.app sis kaya lang panay like lang can't comment baka hindi mo pa ako nafollow. Magsend ako ng invite Sayo sa account mo noise.cash ha.
Yah, praying soon makauli kami sis this December. Ipagkaloob ni Heavenly Father. Miss you too dearest. Ayo ayo kanunay! Hugs to baby exo!🥰

 6 months ago 

Talaga, sige2x te hanapin kita sa mga post ko hihihi para makita na kita doon. Salamat te ayo ayo pud kanunay

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26480.87
ETH 1840.51
USDT 1.00
SBD 2.23