You are viewing a single comment's thread from:

RE: Merhaba! Steem-Turkey TR | EN

in Steem-Turkey3 years ago

Sizi tekrardan burada görmek çok güzel. Steemit Türkiye adında bir grubumuz var destek amaçlı. Karşılıklı fikir alışverişi yapıp, birbirimize yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda bir trail yürütüyoruz.

Dilerseniz detaylı bilgiyi telegram kanalımızda bulabilirsiniz. Linki aşağıya bırakacağım. Sizi aramızda görmek bizi çok mutlu eder! :)

Steemit Türkiye
Telegram Linki

Sort:  

Selamlar Okanbey, tabi telegram tarafına bir uğrarım. Bilgilendirme için teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26421.51
ETH 1608.55
USDT 1.00
SBD 2.16