Buah Gandaria

in LAKSHMI2 years ago

IMG_20220317_141851.jpg

buah gandaria bertipe buah batu berbentuk agak bulat, daging buahnya kuning atau jingga. Buahnya berbentuk bulat lonjong dan berukuran kecil, buah yang masak berwarna kuning kemerahan atau oren dan berair. Daging buahnya tebal, rasanya ada yang manis dan ada yang masam.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61686.62
ETH 3398.10
USDT 1.00
SBD 4.71