Фотоспогади: Моє єдине соціальне життя: Підземелля та Дракони -DnD- My only social Life: Dungeons and Dragons

in Ukraine on Steemlast month (edited)

Доброго ранку, шановна спільното!

У мене дуже мало соціального життя. Працюю я вдома, у спортзалі тренуюся, а не спілкуюся, максимум коли гуляю своїх собак спілкуюся з іншими собаками (і зовсім трошки з їх господарями). З чоловіком ми оба інтроверти, тож теж доволі рідко сідаємо потеревенити. Я від цього не страждаю, спілкування мене не заряджає, а виснажує, причому дуже швидко. Ходити кудись у суспільні заклади мені жодного сенсу, бо я не тільки не спілкуюся, а ще й не вживаю. Залишаються якісь тематичні заходи, але їх теж мало.

IMG_4370.jpeg

Але в мене є одна річ, яка повністю відповідає за моє соціальне життя вже багато років. Раз на тиждень, кожної пʼятниці ми з друзями збираємося, щоб пограти у Підземелля та Дракони (більше відома за абревіатурою DnD).

Я покажу світлини з того періоду, коли ще не було війни, не було навіть ковіду і ми збиралися наживо. Потім зроблю інший допис, щоб розповісти, як все відбувається зараз. Але ці світлини з моїх перших ігор, коли я тільки но почала грати, і зустріла людей, які на роки стануть моїми кращими друзями. У минулому дописі про фотоспогади я розповідала, як залишилася зовсім одна після отримання важкого психіатричного діагнозу, а цей допис - це моє відродження і історія про те, як я знайшла тих, хто прийняв мене такою, яка я є. Але здебільшого буду розповідати про саму гру, бо це насправді дуже цікаво.

Отже, ви збираєтеся приблизно всімох, забуваєте про зовнішній світ на найближчі 4-5 годин і гра починається. Ви більше не Інга художниця, як в моєму випадку, а ельф Дєміан, некромант.

Одна гра може тривати 4 години, або ж кілька років. Залежить від того, яку історію ви хочете розповісти.

Погнали!))

IMG_4384.jpeg

Якщо я зараз почну розповідати все про гру, то не закінчу мабуть ніколи. Тільки у книзі правил близько 300 сторінок, а є ще різноманітні видання з додатковою інформацією, і цих книжок не менш як десять. Гра вигадана не сьогодні, їй вже багато років. Автори книжок всесвіту "Саги про спис" писали деякі свої книжки просто записуючи те, що траплялося на іграх.

IMG_4382.jpeg

Зараз більшість чула про цю гру з серіалу Stranger Things, але там показано дуже мало і те, як грають діти. На наших іграх було суворе правило 18+, щоб всі почувалися комфортно. І чомусь більше за все серед нас було лікарів, айтишників та митців)).

IMG_4381.jpeg

Отже, у чому сенс. У вас є майстер підземелля, який розповідає історію. Наприклад він каже: ви їдете по розбурханій дорозі на візку, який тягнуть двоє коней. Зараз пізній вечір, можна бачити Луну та зорі. Ваш візниця на імʼя Арен погодився довезти вас до селища, у якому дивним чином зникає худоба, і вас попросили з цим розібратися. Раптом ви чуєте шум з боку лісу, навсібіч розлітаються птахи, і ви бачите, як повз пролітає стріла, яка втикається поруч з вашим візком. Що ви будете робити?

IMG_4380.jpeg

Це я зараз просто вигадала перший приклад, що прийшов мені у голову. Історія може бути будь якою, ключові моменти вигадує майстер підземелля, іноді просто по ходу гри. І гравці діють відповідно до ситуації. Наприклад, один з гравців на це каже: я встаю та починаю придивлятися у бік лісу. Може я можу побачити якісь темні фігури?

IMG_4379.jpeg

Тоді майстер просить гравця кинути кубік (у ДнД їх використовується сім, з кількістю сторін від 20 до 4), щоб зробити перевірку уважності. Наприклад, гравець кидає двадцятку і отримує на ній 16. Потім він додає до цього числа показник уважності, який записаний в листі його персонажа. Наприклад це три. І тоді разом 19. Отже майстер каже: так, ти бачиш чіткі темні фігури, їз зараз пʼять, бачиш натягнуті луки. Що ти будеш робити?

IMG_4377.jpeg

Або ж навпаки, гравець викинув на кубку два. І тоді майстер каже: ні, ти нічого не бачиш, лише сілуети дерев.

IMG_4378.jpeg

Тобто від вдалості вашого кидка залежить, що ви можете побачити, почути, знайти. Наприклад, вам треба пройти повз стражників, які не хочуть вас пропускати. Збрешіть, скажіть, що вам призначена аудієнція у бургомістра. Тоді майстер попросить вас зробити кидок на оману.

IMG_4373.jpeg

Тобто у гри немає якогось сценарію, за яким вона піде. В залежності від вашої фантазії може відбуватися що завгодно, ви не граєте один проти одного (хоча можете подратись), і не граєте проти майстра, він просто розповідає історію. Переспали з повією у трактирі? Зробіть рятівний кидок тілобудови, щоб зрозуміти, чи не підхопили ви венеричних захворювань. Знайшли проклятий предмет? Зробіть кидок на магію, щоб зрозуміти, чи знаєте ви, що воно є. Зустріли якусь відому особистість? Киньте на історію, щоб пригадати, хто це. І так далі і так далі))

IMG_4372.jpeg

Немає встановленого порядку ходів. Тобто це не настільна гра, де ви ходите по черзі по клітиночках. Ви весь час працюєте над історією всі разом, вас обмежує тільки ваша фантазія. Проте є лише одна ситуація, коли ви маєте робити ходи у певному порядку, і ця ситуація - бійка.

IMG_4367.jpeg

У вас є лист вашого персонажа. Наприклад я завжди граю за чоловіка, раса - вищий ельф, клас - некромант маг. В залежності від особливостей вашого персонажа у нього різні здібності щодо різних кидків. Наприклад я зазвичай маю +5 до перевірки на магію, історію та медицину. Всього перевірок, якщо не помиляюся, близько 15. Також ви пишете для свого героя передісторію, яку віддаєте майстрові, щоб він розумів, хто ваш герой та чому пішов шукати пригод на свою дупу.

IMG_4369.jpeg

Який клас та раса ви вирішуєте самі. Паладин? Чудово. Крадій бард? Взагалі супер. Майстер допоможе вам скласти лист персонажа. У класів, які володіють магією, ще є заклинання. Їх там більше 200, і використання різне для кожного класу.

IMG_4368.jpeg

Я б продовжувала і продовжувала, але допис стає дуже великим, тож мабуть я розібʼю його на два))

З любовʼю, ваша Foxy

IMG_4364.jpeg

Good morning, dear community!

I have very little social life. I work at home, I train in the gym, but I don't communicate, at most when I walk my dogs I communicate with other dogs (and quite a bit with their owners). My husband and I are both introverts, so we rarely sit down to talk. I do not suffer from this, communication does not recharge me, but exhausts me, and very quickly. It makes no sense for me to go somewhere to social institutions, because not only do I not communicate, but I also do not use drugs. There are still some thematic events, but they are also few.

IMG_4370.jpeg

But I have one thing that has been completely responsible for my social life for many years. Once a week, every Friday, my friends and I gather to play Dungeons and Dragons (better known by the abbreviation DnD).

IMG_4384.jpeg

If I start telling everything about the game now, I will probably never finish. Only the book of rules has about 300 pages, and there are also various editions with additional information, and these books are no less than ten. The game was not invented today, it has been around for many years. The authors of the books of the "Spear Saga" universe wrote some of their books simply by recording what happened in the games.

IMG_4382.jpeg

Now, most people have heard of this game from the series Stranger Things, but there is very little showing how children play it. Our games had a strict 18+ rule to keep everyone comfortable. And for some reason there were more doctors, IT specialists and artists among us)).

IMG_4381.jpeg

So what's the point. You have a dungeon master who tells a story. For example, he says: you are driving along a bumpy road on a cart pulled by two horses. It is late evening, you can see the moon and the stars. Your boss named Aren has agreed to take you to a village where livestock is mysteriously disappearing, and you've been asked to deal with it. Suddenly you hear a noise from the side of the forest, birds flying everywhere, and you see an arrow fly by and go off next to your cart. What are you going to do?

IMG_4380.jpeg

I just came up with the first example that came to my mind. The story can be anything, the key moments are invented by the dungeon master, sometimes just during the game. And the players act according to the situation. For example, one of the players says: I get up and start looking towards the forest. Maybe I can see some dark figures?

IMG_4379.jpeg

The master then asks the player to throw a cup (DnD uses seven of them, with sides ranging from 20 to 4) to make an attentiveness check. For example, a player rolls a twenty and gets a 16. Then he adds to this number the attentiveness indicator, which is recorded in his character's letter. For example, it is three. And then together 19. So the master says: yes, you see clear dark figures, now there are five, you see drawn bows. What will you do?

IMG_4377.jpeg

Or vice versa, the player threw two on the cup. And then the master says: no, you don't see anything, only silhouettes of trees.

IMG_4378.jpeg

That is, what you can see, hear, and find depends on the success of your throw. For example, you have to get past the guards who don't want to let you in. Lie, say that you have an audience with the burgomaster. Then the master will ask you to make a deception roll.

IMG_4373.jpeg

That is, the game does not have any scenario according to which it will follow. Depending on your imagination, anything can happen, you are not playing against each other (although you can fight), and you are not playing against the master, he just tells the story. Slept with a prostitute in a tavern? Make a physique saving throw to see if you've caught a sexually transmitted disease. Found a cursed item? Make a magic roll to see if you know it's there. Have you met a famous person? Cast on the story to remember who it is. And so on and so on))

IMG_4372.jpeg

There is no set order of moves. That is, it is not a board game where you take turns walking through the cells. You are working on the story together all the time, you are limited only by your imagination. However, there is only one situation where you must make moves in a certain order, and that situation is a fight.

You have your character's letter. For example, I always play as a man, race - high elf, class - necromancer mage. Depending on the characteristics of your character, he has different abilities for different throws. For example, I usually have a +5 on Magic, History, and Medicine checks. Total checks, if I'm not mistaken, about 15. You also write a backstory for your hero, which you give to the master so that he understands who your hero is and why he went to seek adventure on his ass.

IMG_4369.jpeg

Which class and race you decide for yourself. Paladin? Perfectly. Stealing bard? In general, super. The wizard will help you create a character sheet. Classes that have magic still have spells. There are more than 200 of them, and the use is different for each class.

IMG_4368.jpeg

I would go on and on, but the post is getting too long, so I guess I'll split it into two))

With love, your Foxy

Sort:  
 last month 

Ніколи не чув про цю гру, але звучить дуже цікаво!) Я в основному тільки в карти грав 😅

 last month 

Отакої)) ДнД то найкраща настільна гра у світі, точно кажу)) Варто спробувати, і це вже назавжди))

 last month 

Цікаво, вочевидь це не просто настільна гра, які я дуже люблю. Але ми граємо переважно, коли до нас приходять друзі у гості або ми ідемо в гості (але останнє зараз відбувається рідко, враховуючи малюка). Але у нас рідко буває достатньо часу на це, ніколи 4-5 годин, годину, максимум дві, враховуючи, що у всіх є діти різного віку. Ну і ще старші також хочуть брати у грі)). Це звісно класно, але іноді хочеться відпочити і без них ненадовго. Але разом це буває дуже рідко, переважно хтось з дітьми лишається, або дружина, або я.

 last month (edited)

Ця гра не для дітей)) Тобто в неї можуть грати діти, у нас у клубі навіть іноді водили дитячі партії, але здебільшого якщо грають діти це дуже простий сюжет та кілька годин.

Щодо настільних ігор після ДнД я їх розлюбила напевно назавжди, бо все здається нудним у порівнянні)) Є ще кілька ігор такого плану, наприклад "Маскарад вампірів", схожа за механікою на ДнД

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 62876.86
ETH 3399.50
USDT 1.00
SBD 2.43