Sort:  

Він в нас ще ого-го)))

 2 years ago 

На дідуся, до речі, не тягне. Мужичок ще в самому розквіті сил 😁💪

Я йому теж кажу, що жінку знайду йому, а він не хоче, каже пізно))

 2 years ago 

Нічого в житті не пізно, хай не видумує)) Правильно все робите 😁👍

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64741.88
ETH 3457.21
USDT 1.00
SBD 2.55