You are viewing a single comment's thread from:

RE: ALLAH'a müraciət!

in Steemit Azerbaijan☪✔2 years ago

Qardaşım deməyə söz tapa bilmirəm. Sadəcə bu cümlələrlə fikrimi bildirim. Həmişəki kimi, möhtəşəm. Həmişəki kimi mənalı. Həmişəki kimi maarifləndirici...Var ol. Təbin hər zaman rəvan olsun. Həm də şeirinə görə AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Sort:  
 2 years ago 

Çox sağ ol, qardaş. Diqqətin üçün minnətdaram. Bircə interneti açsaydılar, rahat nəfər alardıq)

 2 years ago 

Sən də sağ ol. Buyur xoşdur Qardaşım. O da İNŞƏƏALLAH düzələr🤲

 2 years ago 

İnşallah!

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.12
JST 0.046
BTC 69374.90
ETH 3444.67
USDT 1.00
SBD 4.62