Sort:  
 2 years ago (edited)

Müəllimə, inanın rəylərə baxmamışdan düşünürdüm ki, əşi güya bu kvadratı kim seçər, mənə heç çəkici gəlmir. Ciddən, insan beyni necə möhtəşəm bir xəzinədir :)

Məni ilk olaraq üçbucaq, ikinci dairə çəkir.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28321.68
ETH 1817.69
USDT 1.00
SBD 2.97