You are viewing a single comment's thread from:

RE: Temperament nədir?xarakterimiz necə formalaşır? What is temperament? How is our character formed?

in Steemit Azerbaijan☪✔2 years ago

Hə, Sədiyar bəy. Paylaşıma söz ola bilməz. Sadəcə möhtəşəmsiniz, əziyyətiniz üçün təşəkkür edirəm.

Məndə Sanqivinik və Melaxonikin əlamətləri çıxdı. Melaxonikin əlamətlərindən can qurtatmağa çalışıram, açığı.

Testdə isə ilk sırada üçbucağı, ikinci sırada dairəni seçərdim. Ünsiyyətcil və dəhşət şöhrətpərəstəm. Xüsusilə, insanları təəccübləndirməyi sevirəm :)

Sort:  

maraqlı xüsusiyyətdir ,qardaş

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28168.67
ETH 1797.41
USDT 1.00
SBD 2.95