Sort:  

Yes sis, umaabot yan ng sang dangkal kaya at matagal malanta. Actually, hindi sya nalalanta until it reaches its limit dahil sa katandaan. ganon

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61645.58
ETH 3013.85
USDT 1.00
SBD 3.71