Sort:  

00 especially if namulaklak na sya at matagal pang malanta.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.038
BTC 67374.21
ETH 3251.19
USDT 1.00
SBD 4.25