Sort:  
 2 months ago 

Induk 4, anak 6. Sekarang ayamnya sudah damai gak ada yg perlu dikurung lg, hehehe

 2 months ago 

Tukaran sama parkit kita bang haha

 2 months ago 

Hahahaha... Han ek tajaga cicem 😂

 2 months ago 

Haha

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19450.74
ETH 615.50
SBD 3.56