Jak steemblockchain wpłynął na moje życie i czy poleciłbym innym

in Threespeaklast year

▶️ Watch on 3Speak


This is my entry to the initiative of @theycallmedan How Has Steem Impacted My Life

_In this video I talked about the impact of steem on my life and why I would.


▶️ 3Speak

Sort:  

Ludzie wolą na Facebooku i Instagramie, bo ma to prawie każdy i te serwisy są bardzo popularne. Jakby Steema używały popularne osoby, raz dwa by się to rozkręciło. Każdy chciałby mieć Steema i na nim zarabiać. Czy doczekamy takich czasów? Zobaczymy.

Ps. To tu się odwaliło? 😁

Posted using Partiko Android

Diabeł :O

You post has been manually curated by BDvoter Team! To know more about us please visit our website or join our Discord.

BDvoter Team

Thank you!🙏

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.14
JST 0.143
BTC 62808.37
ETH 2348.93
BNB 554.08
SBD 8.45