Ý nghĩa của Phật Di Lặc trong phong thủy

in #hinh2 years ago

Phật Di Lặc hiện nay đã là một hình ảnh phong thủy gần gũi với con người Việt Nam chúng ta. Đây là hình ảnh mang đậm văn hóa phương Đông và Phật Giáo tại các quốc gia Đông Nam Á. Phật Di Lặc xuất hiện ở bất cứ nơi đâu và thường thấy nhất vẫn ở Đình Chùa. Hình ảnh Phật Di Lặc ngày nay cũng được xuất hiện khá nhiều tại nhà riêng và các cửa hàng, văn phòng để chiêu tài và mong muốn 1 cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Phật Di Lặc chính là biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc. Ngài mang dáng vẻ mập mạp và phúc hậu, nụ cười của Ngài xuất hiện ở đâu thì ở đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Tìm hiểu bài viết về hình ảnh Phật Di Lặc: https://phodogo.net/tong-hop-500-hinh-anh-dep-ve-phat-di-lac.htm


Sort:  

Congratulations @phodogo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12864.90
ETH 411.57
USDT 1.00
SBD 1.00