Sort:  

Teşekkür ederim değerli yorumunuz için.
Bizim buralarda esnaf yazın bayram eder, kışın kısmen de olsa sinek avlar malesef.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65885.06
ETH 3440.60
USDT 1.00
SBD 2.65