agatha christie

in #hede-io5 years ago (edited)

polisiye roman denince akla ilk gelen isimlerden olan agatha christie “polisiye edebiyatın kraliçesi” olarak bilinir.1890 yılında dünyaya gelen agatha christie, herkesin bildiği hercule poirot adındaki dedektif karakterinin yaratıcısıdır.ingiliz asıllı bir yazar olan agatha christie, popüler edebiyatın en önemli temsilcileri arasında sayılmaktadır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about agatha christie.

Sort:  

Merhaba, hoşgeldiniz! html kodları hede üzerinde çalışmamaktadır. Hede.io üzerinden div kısmını silebilirsiniz. Resim koymak için adresini yazmanız yeterli.

Ek olarak yazıyı düzenlerken altındaki options'u açarsanız, orada Tema olarak Literature (Edebiyat)'ı seçebilirsiniz. Henüz arayüz türkçeleştirilmedi.

tşk ederim hoşbulduk.Gerekli değişiklikleri yaptım.Dediğiniz gibi arayüz Türkçe olmayınca tag ı Literature yapmadım.tşk ederim yardımınız için...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by TyChe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @nuray! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

@nuray you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @nuray! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @nuray! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22919.10
ETH 1622.12
USDT 1.00
SBD 2.66