duy

in #hede-io5 years ago (edited)

Ampullerin takıldığı bakır veya pirinçten imal edilen, elektrik aldığı iç dişli, yivli bir yuvadır. elektrik elektronik alanlarda kullanılır.kullanım amaçlarına göre farklı modelleri vardır. bina elektrik tesisatında, sanayide, oto elektrik tesisatında, sokak direk lambalarında, vb.kullanılmaktadır.
İnsanların iletişiminde, konuşmalarında, söylenilen herhangi bir sözü anlamakta dinlemekte işitmede kullanılır. Bu sözü iyi dinle duy işit vb.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about duy.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28469.23
ETH 1823.64
USDT 1.00
SBD 2.76