You are viewing a single comment's thread from:

RE: hasat

in #hede-io4 years ago

Tess'in bütün kitaplarını okumadan net bir karara varmak elbette mümkün değil fakat okuduğum kitapları arasında benim de favorim Cerrah. Gerilimi ve heyecanı Hasat kitabında üst düzey olsa da Cerrah kitabı hikayenin işleyişi, karanlığı ve ara ara verdiği detaylarla muazzam bir hale geliyor.

Sort:  

Evet. Diğerlerine göre biraz basit kalan Kan Gölü var. İşk okuduğum kitabıydı. Ama yine de iyi bir kitaptı. Sanırım tercüme eden kişiden kaynaklanıyordu. Olay örgüsü gayet güzeldi aslında.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29533.03
ETH 1963.43
USDT 1.00
SBD 2.27